Ống nghiệm có vành thành mỏng 16x160mm Duran

Liên hệ